["anem-al-cine-eivissa-ca","fesjaja-rivoli-ca","cine-club-mahon-ca","eventos-especiales-ca","recitales-ca","rivoli-game-ca","conciertos-ca","arte-ca","educaaficine-ca","augusta-amff-ca","festival-salzburgos-ca","ciclo-infantil-ca","documentales-de-arte-ca","festival-infantil-mao-ca","rivoli-comedy-ca","goya-2024-ca","20aniversario-ca"]
bono cultural cine senior
string(97) "["fesjaja-rivoli","eventos-especiales","rivoli-game","conciertos","augusta-amff","rivoli-comedy"]"

Sistema intern d’informació

Polítiques del sistema intern d’informació.

El Sistema Intern d’Informació de COMPANYIA BALEAR EXHIBICIÓ CINEMATROGRÀFICA SL és la llera per comunicar, de forma confidencial i efectiva, qualsevol informació sobre fets irregulars comesos per COMPANYIA BALEAR EXHIBICIÓ CINEMATROGRÀFICA SL o el seu personal, que hagin estat coneguts en el marc d’una relació o professional mantinguda amb la nostra organització de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

L’organització ha configurat el sistema intern d’informació a través dels canals següents:

Per escrit:

  • A través del correu electrònic: comunicaciones@grupoaficine.com
  • A través de correu postal, dirigit al Responsable del Sistema intern d’informació de l’organització COMPANYIA BALEAR EXHIBICIÓ CINEMATROGRÀFICA SL al CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Nº1, 07010, PALMA DE MALLORCA, BALEARS.

Verbalment:

A través de la bústia de veu: 606593405

A sol·licitud de l’informant, també es podrà presentar la informació mitjançant una reunió presencial amb el Responsable del Sistema, dins del termini màxim de set dies, des de la presentació de la sol·licitud.

-Al marge d’aquests canals es poden interposar comunicacions davant dels canals externs d’informació de les autoritats competents.

-Rebuda la denúncia, el responsable del Sistema intern d’informació comunicarà el justificant de recepció de la denúncia al denunciant en un termini inferior a 7 dies –en els supòsits de denúncies nominals-. En qualsevol cas, s’informarà el denunciant dels drets i les obligacions establerts per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

-El responsable del Sistema intern dinformació, emetrà un informe motivat que estimarà o desestimarà la comunicació interposada, justificant, en qualsevol cas, la decisió adoptada. L’informe es notificarà a l’informant ia la persona afectada en un termini de màxim de 3 mesos a partir del venciment del termini de set dies després d’efectuar-se la comunicació, llevat de casos d’especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, cas en què aquest es pot estendre fins a un màxim de tres mesos addicionals més.

-Durant la tramitació de la denúncia es pot mantenir la comunicació i el contacte amb l’informant/denunciant i, si es considera necessari, de sol·licitar a la persona informant informació addicional.

-Es garanteix que la persona afectada per la informació o denúncia en tingui notícia, així com dels fets relatats de manera succinta. Addicionalment se us informarà del dret que té a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les vostres dades personals. Això no obstant, aquesta informació es pot efectuar en el tràmit d’audiència si es considera que la seva aportació amb anterioritat pogués facilitar l’ocultació, la destrucció o l’alteració de les proves.

-El responsable del Sistema intern dinformació/Canal de denúncies garanteix la confidencialitat a tots aquells que utilitzin el Sistema intern dinformació/Canal de denúncies. A més, garanteix la confidencialitat quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts oa membres del personal no responsable del seu tractament.

-Durant la tramitació de lexpedient les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció dinnocència, al dret de defensa i al dret daccés a lexpedient, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, preservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

-Els tractaments de dades personals que derivin de l’aplicació d’aquest procediment es regiran pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals.

-El responsable del Sistema intern d’informació/canal de denúncies remetrà amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delicte oa la Fiscalia Europea en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea .

-L’organització garanteix l’absència de represàlies contra qualsevol que, posi en el seu coneixement una possible conducta il·lícita o hagi comunicat un incompliment normatiu o col·labori en la investigació o ajudi a resoldre-la.

-Les persones que comuniquin o revelin infraccions recollides a l’Art.2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer i d’accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu, tindran dret a les mesures de protecció sempre que concorrin les condicions recollides a l’article 35 de la norma esmentada. Les mesures de protecció apareixen recollides a l’article 38 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

-La denúncia o informació serà custodiada a les dependències de l’organització de conformitat amb la seva política d’arxiu i conservació de documents.

-Lorganització disposa dun registre de totes les denúncies rebudes. Les denúncies es conservaran únicament durant el període que sigui necessari i proporcionat a l’efecte de complir els requisits imposats per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i de conformitat amb el que disposa l’article 24 i la resta d’articles aplicables de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Aficine obté suport i/o finançament dels següents organismes